Instructions:

 1. Please click on the blue button to choose your preferred language.
 2. You can use the (+) and (-) buttons at the top of the page to adjust the text size.
 3. If you would like to leave and return to complete the survey, please click on the "Save and Return" button at the bottom of the page.

指示(繁體字):

 1. 请单击蓝色按钮选择您的首选语言。
 2. 您可以使用页面顶部的 (+) 和 (-) 按钮来调整文本大小。
 3. 如果您想离开并返回以完成调查,请单击页面底部的“Save and Return”按钮。

指示(简体字):

 1. 請點擊藍色按鈕選擇您的首選語言。
 2. 您可以使用頁面頂部的 (+) 和 (-) 按鈕來調整文本大小。
 3. 如果您想離開並返回以完成調查,請單擊頁面底部的“Save and Return”按鈕。

Mga tagubilin:

 1. Mangyaring mag-click sa asul na pindutan upang piliin ang iyong gustong wika.
 2. Maaari mong gamitin ang (+) at (-) na mga pindutan sa tuktok ng pahina upang ayusin ang laki ng teksto.
 3. Kung gusto mong umalis at bumalik upang kumpletuhin ang survey, mangyaring mag-click sa pindutang " Save and Return" sa ibaba ng pahina.

Hướng dẫn:

 1. Xin nhấp vào nút màu xanh lam để chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn.
 2. Bạn có thể sử dụng các nút (+) và (-) ở đầu trang để điều chỉnh kích thước văn bản.
 3. Nếu bạn muốn rời khỏi và quay lại để hoàn thành khảo sát, vui lòng nhấp vào nút " Save and Return" ở cuối trang.

지침:

 1. 파란색 버튼을 클릭하여 원하는 언어를 선택하십시오.
 2. 페이지 상단의 (+) 및 (-) 버튼을 사용하여 텍스트 크기를 조정할 수 있습니다.
 3. 설문 조사를 완료하기 위해 나가서 돌아가고 싶다면 페이지 하단의 "Save and Return" 버튼을 클릭하십시오.

訓示:

 1. 青いボタンをクリックして、ご希望の言語を選択してください。
 2. ページ上部の[+]ボタンと[-]ボタンを使用して、テキストサイズを調整できま。
 3. 離れて戻って調査を完了する場合は、ページの下部にある[Save and Return]ボタンをクリックしてください。

Page 1 of 8

Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now.
To save your responses and end the survey, click the 'End Survey' button below. If you have selected the wrong option by accident and/or wish to return to the survey, click the 'Return and Edit Response' button.